JARMARK WOHYŃSKI – REGULAMIN

§1 – Definicje
1. Jarmark na Dni Wohynia, zwany dalej Jarmarkiem, jest integralną częścią imprezy Dni Wohynia.
2. Jarmark odbywać się będzie:
a) w dniu 25 czerwca, w godzinach 15.00 – 22.00 na Placu 9 września 1939 r. w Wohyniu;
b) w dniu 26 czerwca w godzinach 15.00 – 00.00 na terenie boiska sportowego w Wohyniu.
2. Organizatorem Jarmarku, zwanym dalej Organizatorem, jest Wójt Gminy Wohyń oraz Gminne Centrum Kultury w Wohyniu. Osobą odpowiedzialną za organizację Jarmarku ze strony Organizatora jest Dorota Wodowska, gckwohyn@vp.pl; tel. 505 005 443, 697 325 892.
3. Wystawcami Jarmarku, zwanymi dalej Wystawcami, są osoby, które w określonym terminie przesłały zgłoszenie chęci wzięcia udziału w charakterze wystawcy oraz zostały zakwalifikowane przez Organizatora.

§2 – Cel przedsięwzięcia
Celem Jarmarku jest promowanie gminy Wohyń, produktów lokalnych oraz produktów rzemieślniczych i rękodzieła, umożliwienie twórcom i firmom zaprezentowania swoich wyrobów i usług, stworzenie przestrzeni do spotkania kreatywnych twórców oraz wrażliwych na piękno odbiorców.

§3 – Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w Jarmarku Wystawca powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy https://forms.gle/6DQR2coz8ZAptdf68

i przesłać go najpóźniej do dnia: 19 czerwca lub zgłosić chęć udziału telefonicznie, tel. 505 005 443, 697 325 892.
2. Z powodu ograniczonej liczby miejsc Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz możliwość odrzucenia zgłoszenia na każdym etapie weryfikacji.
3. O zakwalifikowaniu do udziału w Jarmarku Wystawca zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie w terminie najpóźniej do 21. czerwca 2022.

§4 – Opłaty
1. Wystawca zakwalifikowany na Jarmark jest zobowiązany do wniesienia opłaty, przy czym:
a) udział w Jarmarku w dniu 25 czerwca 2022 r. jest bezpłatny, możliwość wystawienia otrzymają rękodzielnicy, rzemieślnicy, lokalne firmy produkcyjne i usługowe, stowarzyszenia i organizacje;
b) udział w Jarmarku w dniu 26 czerwca 2022 r. zobowiązuje do wniesienia opłaty uzależnionej od powierzchni wystawienniczej, wg Tabeli nr 1.
Opłaty należy wnosić na rachunek:
37 8046 1054 2006 0900 0101 0001 z dopiskiem „Darowizna”.
2. Wystawca, który wyrazi chęć przeprowadzenia nieodpłatnych warsztatów w Gminnym Centrum Kultury w Wohyniu, może zostać zwolniony z całości lub części opłat.
3. Informacje o tym, jakie warsztaty może przeprowadzić Wystawca oraz warunki ich przeprowadzenia (np. dla jakiej liczby uczestników) należy zgłosić telefonicznie Organizatorowi Jarmarku.
4. Decyzję o tym, czy opisane przez Wystawcę warsztaty będą mogły zostać przeprowadzone oraz o ewentualnym zwolnieniu z opłaty lub jej części podejmuje Organizator.
5. Organizator zastrzega sobie również możliwość wyznaczenia terminu, w jakim warsztaty mają zostać przeprowadzone.

Wielkość powierzchni wystawienniczejWysokość opłaty
Do 2 mkw100 zł
2 – 6 mkw300 zł
6,5 – 12 mkw600 zł
Powyżej 12 mkwOpłata zostanie ustalona indywidualnie

Tabela nr 1.

§5 – Odpowiedzialność skarbowa
Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowanie produktów podczas Jarmarku ponosi Wystawca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za formę rozliczenia sprzedaży prowadzonej przez Wystawcę z Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami.

§6 – Obowiązki Wystawcy
1. Organizator zapewnia zakwalifikowanemu Wystawcy wyznaczony teren do zorganizowania stoiska wystawienniczego na zewnątrz budynku, jednocześnie zobowiązując go do utrzymania porządku na stoisku oraz wokół niego. Zabrania się udostępniania stoiska osobom trzecim.
2. Wystawca zobowiązany jest do uszanowania charakteru imprezy i miejsca, poprzez nie wystawianie towarów sprzecznych ze specyfiką Organizatora, odpowiednią aranżację stoiska i akcje promocyjne. Wystawca zobowiązuje się również do usunięcia tych elementów swej oferty, które Organizator uzna za niemożliwe do pogodzenia z charakterem Jarmarku.
3. Wszystkie elementy infrastruktury i wyposażenie niezbędne do stworzenia stoiska i ekspozycji prac (stół, krzesła, sztalugi, zadaszenie itp.) Wystawca musi zapewnić sobie we własnym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach Wystawca może poprosić Organizatora o pomoc w zorganizowaniu stoiska (co nie jest jednoznaczne z jej uzyskaniem).
4. Montaż stoiska jest możliwy w dniu 25. i 26. czerwca 2022 roku od godz. 12.00. W razie spóźnienia Wystawca powinien poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. W przypadku braku zgłoszenia Organizator ma prawo do zagospodarowania miejsca wystawowego w inny sposób.
5. Wystawca jest zobowiązany opuścić teren Jarmarku do dnia 27. czerwca 2022 roku do godz. 14.00.
6. Każdy Wystawca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska po zakończonym Jarmarku.
7. Wystawca jest zobowiązany do zgłoszenia do właściwych służb sprzedaży oraz zapewnienia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych na swoim stoisku, w jego najbliższym otoczeniu oraz w miejscu przeznaczonym do konsumpcji. Przy sprzedaży alkoholu należy uzyskać zezwolenia w Urzędzie Gminy w Wohyniu na
jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
8. Osoby obsługujące punkty żywnościowe oraz stoiska, na których prowadzi się sprzedaż lub dystrybucję artykułów spożywczych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczką badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
9. Wystawcom zabrania się prowadzenia na terenie Jarmarku działalności, która naruszałaby dobre obyczaje i uczucia religijne innych osób.
10. Wystawcy zakwalifikowani na Jarmark zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, co potwierdzają podpisem na liście obecności Wystawców Jarmarku.
11. Wystawca może zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu do dnia 20 czerwca 2022 r. Rezygnacja po tym terminie wiąże się z możliwością odmowy uczestnictwa w kolejnej edycji Jarmarku.
12. Wystawca wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie swojej osoby i stoiska oraz nieodpłatne użycie tych wizerunków w przyszłości w celu promocji imprezy.

§7 – Odpowiedzialność Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyniki finansowe sprzedaży prowadzonej w czasie Jarmarku.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane przez Wystawcę przedmioty/produkty/usługi.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, szkodzeniem przez piorun, eksplozją, zalaniem wodą, przerwą w dostawie prądu, wody i inne przyczyny losowe.

§8 – Postanowienia końcowe
Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§9 – Informacja o przetwarzaniu danych
Organizator przetwarza dane osobowe zawarte w zgłoszeniu, oświadczeniach, ankietach i formularzach wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Jarmarku. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, do udziału w Jarmarku.

Regulamin jest do wglądu na stronie internetowej Organizatora.