Deklaracja dostępności

Gminne Centrum Kultury w Wohyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-03.

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Treści pojawiające się w innym języku niż język strony nie zostały ponownie określone właściwym atrybutem.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Kukietka , informatyk@wohyn.home.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833530079. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek GCK przy Placu 9 Września 1939r. nr 4 posiada trzy wejścia:
  • wejście główne dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  • wejście od ul. Piłsudskiego,
  • wejście do pomieszczeń w piwnicy – przy kotłowni.
 2. Teren działki na którym znajduje się budynek jest ogrodzony z bramami wjazdowymi od strony Placu 9 Września 1939r. i od ul. Zaszkolnej , przy budynku znajduje się parking utwardzony kostką brukową z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych,
 3. Budynek posiada trzy kondygnacje. Piwnica posiada dostęp tylko schodami z wejścia głównego i wejścia przy kotłowni. W piwnicy poprzez korytarz są dostępne dwa pomieszczenia zajęć tematycznych, magazyn, WC, kotłownia,
  • Na parter są dwa wejścia schodami oraz winda,
  • Do wszystkich pomieszczeń na parterze jest dostęp bezpośrednio z korytarza,
  • na piętro jedno wejście schodami i winda,
  • do wszystkich pomieszczeń na piętrze jest dostęp bezpośrednio z korytarza,
   • Główne wejście do budynku bezpośrednio z poziomu terenu przy wejściu głównym w klatce schodowej znajduje się WC dla niepełnosprawnych z instalacją przyzywową dźwiękową dostęp na parter i piętro możliwy schodami i za pomocą windy (platforma dla niepełnosprawnych),
   • Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
   • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line: Brak udogodnień.

Aplikacje mobilne

Gminne Centrum Kultury w Wohyniu nie udostępnia aplikacji mobilnych.